Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Α.Π.Θ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημοσιογραφία

Υποβολή δηλώσεων εαρινού εξαμήνου

Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημοσιογραφία» θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 έως και τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή και φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημοσιογραφία».

Υποβολή Δηλώσεων Χειμερινού Εξάμηνου

Οι δηλώσεις χειμερινού εξαμήνου των Μεταπτυχιακών φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ» θα διενεργηθούν ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 έως και την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019.

Ανακοίνωση για το το μάθημα “Κάλυψη πολέμων και κρίσεων”

Το μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί στις 17/10.

Πρόγραμμα Σπουδών – Κατευθύνσεις

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, από τα οποία το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας είναι στα Ελληνικά.

Στο αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Δημοσιογραφία» περιλαμβάνονται τρεις ειδικεύσεις:

Το Τμήμα προσφέρει δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα, κοινά και για τις τρεις ειδικεύσεις, και τέσσερα (4) επιλογής ανά ειδίκευση. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να παρακολουθήσουν μέχρι (2) μεταπτυχιακά μαθήματα επιλογής ή υποχρεωτικά των άλλων ειδικεύσεων του ίδιου, ή του άλλου Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή άλλων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για την αναγνώριση των μαθημάτων αυτών ισχύουν τα νόμιμα, μέσα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κινητικότητας σπουδαστών.

Για να ενεργοποιηθεί ένα μάθημα επιλογής, θα πρέπει να το δηλώσει ελάχιστος αριθμός φοιτητών/τριών οποιασδήποτε ειδίκευσης που όμως θα ισούται με το 1/3 των φοιτητών/τριών της οικείας ειδίκευσης εκάστου έτους.

Όλα τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία, τρίωρα, υποχρεωτικά, διάρκειας 13 εβδομάδων, φόρτου εργασίας 10 ECTS και συμπεριλαμβάνουν διαλέξεις, εργαστήρια, φροντιστήρια, ασκήσεις, εργασίες, προφορικές παρουσιάσεις, προσκεκλημένους/ες και αυτόνομη μάθηση, όπου αυτό απαιτείται. Σε περίπτωση αναβολής μαθήματος γίνεται αναπλήρωση σε συνεννόηση με τον/την διδάσκοντα/ούσα. Προβλέπεται η διδασκαλία με μέσα εξ’ αποστάσεως σε ποσοστό 35% (π.χ. μέσω Skype).

Πέραν των μαθημάτων του διδακτικού προγράμματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν σεμινάρια, τα οποία αφορούν στον σχεδιασμό και στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών, εκτός και αν διαθέτουν ήδη άλλο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Στο 3ο εξάμηνο ο/η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια εστιάζει και στη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η οποία γίνεται στην ελληνική γλώσσα.

Η έναρξη εκάστου χειμερινού διδακτικού εξαμήνου ορίζεται για τις αρχές Οκτωβρίου εκάστου έτους, ενώ η έναρξη εκάστου εαρινού διδακτικού εξαμήνου ορίζεται για τις αρχές Φεβρουαρίου.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
2×10 ECTS=20 ECTS
Α εξάμηνο > Θεωρία Σύγχρονης Δημοσιογραφίας και Τεχνολογίες
Β εξάμηνο > Ερευνητική Δημοσιογραφία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
4 x 10 ECTS=40 ECTS

Όλες οι ειδικεύσεις
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Δημοσιογραφία

Το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στα πεδία της σύγχρονης δημοσιογραφίας.

© 2018 Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε Α.Π.Θ.

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ - Media Informatics Lab

Share This