Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Α.Π.Θ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημοσιογραφία

Δηλώσεις μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών – Χειμερινό εξάμηνο 2021-22

Δηλώσεις μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22.

Εγγραφές εισακτέων ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Διαδικασία και προθεσμία εγγραφών.

Αποτελέσματα εισαγωγής και σειρά κατάταξης ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Αποτελέσματα εισαγωγής και σειρά κατάταξης στο ΠΜΣ Δημοσιογραφία για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Πρόγραμμα συνεντεύξεων ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Οι προφορικές συνεντεύξεις για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημοσιογραφία» θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021.

Κανονισμοί – Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα μέλος της οποίας είναι ο επιβλέπων/πουσα.

Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Κατόπιν της έγκρισής της από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντα/ουσας ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η βαθμολόγηση των μαθημάτων και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται από τους διδάσκοντες σε κλίμακα βαθμολογίας από μηδέν (0) έως δέκα (10). Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το έξι (6) και οι μεγαλύτεροί του. Τα μαθήματα εξετάζονται κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας εξεταστικής περιόδου στο τέλος του εξαμήνου, και υπάρχει η δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης τον Σεπτέμβριο. Οι εργασίες που ανατίθενται σε κάθε μάθημα πρέπει να παραδίδονται το αργότερο ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση του εξαμήνου, εκτός αν ο διδάσκων έχει καθορίσει προγενέστερη ημερομηνία.

Η διαδικασία σύνταξης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αρχίζει με την ανάθεση του θέματος από τον επιβλέποντα καθηγητή στο τέλος του Β’ εξαμήνου σπουδών και την ανακοίνωση του θέματος στη Συνέλευση του Τμήματος. Προϋπόθεση για την έναρξη εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας είναι ο φοιτητής να έχει εξεταστεί με επιτυχία στα 4 από τα 6 μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Το θέμα αυτό εγγράφεται σε ειδικό κατάλογο μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, που τηρείται στη Γραμματεία. Στον κατάλογο αυτόν περιλαμβάνεται απαραιτήτως το όνομα του υποψηφίου, ο επιβλέπων καθηγητής, η ημερομηνία της ανακοίνωσης στη Συνέλευση και η ημερομηνία λήξης της διαδικασίας, είτε με αποδοχή είτε με απόρριψη.

Η λήξη της διαδικασίας κρίσης και βαθμολόγησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί με τη συμπλήρωση του κύκλου σπουδών. Είναι δυνατό, με απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος να παρατείνεται κατά ένα (1) εξάμηνο ο χρόνος σύνταξης και κατάθεσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή και ο χρόνος φοίτησης. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, το θέμα διαγράφεται από τον κατάλογο και η περάτωση του Β’ κύκλου σπουδών θεωρείται ότι έληξε αδοκίμως και ανεπιτυχώς.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω χρονικού διαστήματος μπορεί να δοθεί βεβαίωση ότι ο φοιτητής είναι εγγεγραμμένος, και μέχρι τη λήξη της διαδικασίας της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να δοθεί βεβαίωση ότι ο φοιτητής βρίσκεται στο στάδιο σύνταξης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας επί του συγκεκριμένου θέματος.

Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του θέματος ενός υποψηφίου, παρά μόνο με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή. Αλλαγή θέματος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί λόγο για παράταση των ανωτέρω προθεσμιών.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συγγράφεται στην ελληνική γλώσσα. Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης είναι δυνατή η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε άλλη γλώσσα.
Όταν περατωθεί η σύνταξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος, με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να εισαχθεί προς κρίση, σε 4 αντίτυπα (3 σε έντυπη και 1 σε ηλεκτρονική μορφή).

Στην πρώτη μετά την υποβολή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος ορίζεται τριμελής εξεταστική επιτροπή, στην οποία μετέχει ο επιβλέπων καθηγητής και άλλα δύο (2) μέλη, από εκείνα που έχουν δικαίωμα να μετέχουν στις εξεταστικές επιτροπές. Ο ορισμός από τη Συνέλευση του Τμήματος των άλλων δύο (2) μελών γίνεται μετά από πρόταση του επιβλέποντα καθηγητή.

Μετά τον ορισμό της, η επιτροπή πρέπει σε 60 ημέρες να αποφανθεί περί της αποδοχής ή μη της διπλωματικής εργασίας και για την βαθμολόγησή της, με κλίμακα βαθμολογίας 0-10, αποστέλλοντας στη Γραμματεία το Πρακτικό εξέτασης του υποψηφίου.

Για να εγκριθεί μία μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω προδιαγραφές.

  1. α) Το περιεχόμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας να είναι συναφές με το αντικείμενο της Ειδίκευσης, τα μεταπτυχιακά μαθήματα της οποίας παρακολούθησε ο φοιτητής.
  2. β) Η πραγμάτευση, χωρίς κατ’ ανάγκη να έχει παντελώς νέα στοιχεία, να γίνεται με νέο τρόπο προσέγγισης των πηγών και της βιβλιογραφίας, ώστε να τεκμηριώνεται πειστικά η ερευνητική προσπάθεια και επίδοση του υποψηφίου.
  3. γ) Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία να έχει έκταση τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων (20.000) λέξεων.

Για την τελική κρίση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αναρτάται πρόσκληση στην ιστοσελίδα του Τμήματος ύστερα από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος φροντίζει να συντονίσει τη διαδικασία, στην οποία και προεδρεύει, η δε εξέταση του υποψηφίου είναι δημόσια.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Δημοσιογραφία

Το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στα πεδία της σύγχρονης δημοσιογραφίας.

© 2018 Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε Α.Π.Θ.

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ - Media Informatics Lab

Share This