Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Α.Π.Θ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημοσιογραφία

Υποβολή δηλώσεων εαρινού εξαμήνου

Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημοσιογραφία» θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 έως και τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή και φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημοσιογραφία».

Υποβολή Δηλώσεων Χειμερινού Εξάμηνου

Οι δηλώσεις χειμερινού εξαμήνου των Μεταπτυχιακών φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ» θα διενεργηθούν ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 έως και την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019.

Ανακοίνωση για το το μάθημα “Κάλυψη πολέμων και κρίσεων”

Το μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί στις 17/10.

Κανονισμοί – Έλεγχος Γνώσεων

Οι τίτλοι των μαθημάτων ανακοινώνονται από τη Γραμματεία και δημοσιεύονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.

Κάθε φοιτητής του Π.Μ.Σ δηλώνει στην αρχή κάθε εξαμήνου μαθήματα επιλογής. Τα υποχρεωτικά μαθήματα κάθε κατεύθυνσης δεν χρειάζεται να δηλώνονται στη Γραμματεία από τους  μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες.

Σε περίπτωση που ένας φοιτητής/τρια επιθυμεί να αλλάξει ένα μάθημα επιλογής (που έχει δηλώσει σε προηγούμενο εξάμηνο) με κάποιο άλλο, υποβάλλει νέα αίτηση την περίοδο δήλωσης των μαθημάτων αναφέροντας το νέο μάθημα επιλογής καθώς και το μάθημα που αντικαθιστά, η οποία εγκρίνεται από την Συνέλευση του Τμήματος.

Κάθε χρόνο δημοσιεύεται και αναρτάται Οδηγός Σπουδών του Π.Μ.Σ., ο οποίος περιλαμβάνει το πρόγραμμα μαθημάτων, τα ονόματα των διδασκόντων/ουσών, τα δικαιώματα (υποτροφίες, διδακτικά βιβλία, βοηθήματα κ.λπ.) των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, τις υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, καθώς και πληροφορίες για τη λειτουργία των σπουδαστηρίων, των εργαστηρίων και των βιβλιοθηκών του Τμήματος.

Ο έλεγχος στα επιμέρους μαθήματα γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών ή συνδυασμό των ανωτέρω.

Η βαθμολογική κλίμακα  για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών  ορίζεται από μηδέν (0) έως δέκα (10), ως εξής:

  • Άριστα (8,5 έως 10)
  • Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου)
  • Καλώς (6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου).

Προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύτεροί του.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής/τρια πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε (6)  μεταπτυχιακά μαθήματα (καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί σε 10 ECTS), δηλαδή τρία μαθήματα στο Α’ εξάμηνο (σύνολο 30 ECTS), τρία στο Β’ εξάμηνο (σύνολο 30 ECTS) και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατά το Γ’ εξάμηνο, το θέμα της οποίας ορίζεται στο τέλος του Β’ εξαμήνου. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί 30 ECTS, και συνεπώς, το Μ.Δ.Ε. αντιστοιχεί σε σύνολο 90 πιστωτικών μονάδων ECTS.

Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων του ΠΜΣ και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της ΜΔΕ) και  υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο:

O βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Δημοσιογραφία

Το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στα πεδία της σύγχρονης δημοσιογραφίας.

© 2018 Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε Α.Π.Θ.

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ - Media Informatics Lab

Share This