Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Α.Π.Θ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημοσιογραφία

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή και φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημοσιογραφία» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Δηλώσεις μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών – Εαρινό εξάμηνο 2021-22

Δηλώσεις μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Δηλώσεις μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών – Χειμερινό εξάμηνο 2021-22

Δηλώσεις μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22.

Εγγραφές εισακτέων ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Διαδικασία και προθεσμία εγγραφών.

Κανονισμός – Διάρκεια και όροι φοίτησης

Παρακάτω παρουσιάζονται τα κυριότερα σημεία του κανονισμού λειτουργίας. Δείτε τον πλήρη κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ Δημοσιογραφία όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο σχετικό ΦΕΚ.

Διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, από τα οποία το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Αναστολή φοίτησης

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6, παρ. 3 του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν επαρκώς αιτιολογημένης αίτησης είναι δυνατό, με απόφαση της Συνέλευσης, να αναστέλλεται η φοίτηση για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Κατά την διάρκεια της αναστολής, ο/η μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρία χάνει την ιδιότητα του/της φοιτητή/τριας. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσαρτάται στην ανώτερη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Μερική φοίτηση

Στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4485/2017 (114 Α΄) η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους/νες φοιτητές /τριες, οι οποίοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαιώσεις εργασίας τουλάχιστον 20 ωρών εβδομαδιαίως. Η διάρκεια της μερικής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης. Όσες βεβαιώσεις προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να κατατίθενται στη γραμματεία του Π.Μ.Σ, θεωρημένες από την Επιθεώρηση Εργασίας. Η μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος πλήρους φοίτησης, για ιδιαίτερες εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις όπως ασθένεια, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας, για τις οποίες αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν κατάθεσης στην γραμματεία του Π.Μ.Σ, των σχετικών δικαιολογητικών. Οι φοιτητές/φοιτήτριες μερικής φοίτησης θα πρέπει οπωσδήποτε να εξετάζονται στα δύο υποχρεωτικά μαθήματα της ειδίκευσής τους κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους των σπουδών τους.

Παράταση σπουδών

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως ασθένεια, εγκυμοσύνη, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας, δύναται στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες να χορηγείται, κατόπιν κατάθεσης στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. των σχετικών δικαιολογητικών, παράταση σπουδών και μέχρι ένα έτος, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Επανεξέταση μαθημάτων/διαγραφή φοιτητών

Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα μαθήματα ή διαγραφής αποφαίνεται η Συνέλευση του Τμήματος μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία αποφασίζει για τους όρους της επανεξέτασης και τους λόγους διαγραφής. Λόγους διαγραφής αποτελούν:

  • η μη επαρκής πρόοδος του/της μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας, η οποία τεκμηριώνεται από τη μη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία των παρακολουθήσεων και εξετάσεων,
  • η πλημμελής εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων που ορίζονται από τον οικείο κανονισμό,
  • συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δεοντολογία όπως π.χ. η λογοκλοπή,
  • ασεβής και προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στους διδάσκοντες ή/και στους συμφοιτητές/τριες και
  • αίτηση του ίδιου του μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας.

Αν ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων για δύο συνεχόμενες φορές και θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

Εγγραφές, δικαιώματα και υποχρεώσεις

Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες εγγράφονται και συμμετέχουν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 15 ημερών μετά από ανακοίνωση της γραμματείας του Π.Μ.Σ. προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη εγγραφής εισακτέου εντός της ορισμένης προθεσμίας καλείται για εγγραφή ο/η 1ος/η, 2ος/η κλπ. επιλαχών/χούσα.

Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ εξασφαλίζει όλες εκείνες τις διευκολύνσεις για μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική. Για αριθμό απουσιών πέραν του 1/5 των ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος επιλαμβάνεται σχετικά η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία, σε συνεργασία με τον καθηγητή-σύμβουλο του μεταπτυχιακού φοιτητή, εκτιμά τη σοβαρότητα του κωλύματος καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο φοιτητής θα επανέλθει στην ομαλή παρακολούθηση του μαθήματος. Σε περίπτωση μη θεραπείας του προβλήματος, ο φοιτητής υποχρεούται να επαναλάβει το μάθημα λόγω ανεπαρκούς παρακολούθησης. Επίσης, οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες θα πρέπει να παρακολουθούν υποχρεωτικά όσες επιστημονικές διαλέξεις και εκδηλώσεις διοργανώνονται από το Π.Μ.Σ.

Τέλη Φοίτησης

Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες υποχρεούνται σε καταβολή τελών φοίτησης, το ύψος των οποίων ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η καταβολή τους γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις στο λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ., στην αρχή εκάστου διδακτικού εξαμήνου. Σε περίπτωση που κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής κωλύεται να ανταποκριθεί, ένα πιο διευκολυντικό χρονοδιάγραμμα καταβολής των τελών φοίτησης είναι δυνατό να ρυθμισθεί, κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν μπορεί να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο Π.Μ.Σ.

Προϋπόθεση για την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης, είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να έχουν τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Δημοσιογραφία

Το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στα πεδία της σύγχρονης δημοσιογραφίας.

© 2018 Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε Α.Π.Θ.

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ - Media Informatics Lab

Share This